Informacje o agencie

Informacje o portalu

INFORMACJA O AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM

1.  Bank Spółdzielczy w  Zatorze zwany dalej „Bankiem” jest multiagentem  ubezpieczeniowym, wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr  RA 11185647/A.

Komisja Nadzoru Finansowego udziela informacji na temat wpisu do rejestru pośredników na wniosek złożony ustnie, pisemnie lub osobiście – w siedzibie urzędu, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa lub za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, znajdującej się na stronie internetowej pod adresem  https://rpu.knf.gov.pl/

2.        Bank jest agentem ubezpieczeniowym następujących zakładów ubezpieczeń:

1.      COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

VIENNA INSURANCE  GROUP

2.      MACIF ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

3.      PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR S.A. - ODDZIAŁ W POLSCE

4.      SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.

5.      SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A.

6.      TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.

7.      TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH CONCORDIA POLSKA

8.      TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

9.      OPEN LIFE TOWARZYSTWO ŻYCIE S.A.

10.    UNIQA TOWARZYSTWO UBEPZIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

11.    UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

12.    GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Kopie pełnomocnictw Banku dostępne są na stronie internetowej:

Kopie pełnomocnictw Banku dostępne są na stronie internetowej: www. ubezpieczajwbanku.pl 

Pracownik Banku wykonujący czynności agencyjne posiada indywidualne upoważnienie, uprawniające go do wykonywania tych czynności i jest zobowiązany okazać je klientowi.

3.    Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank otrzymuje od zakładów ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne wyrażone procentowo lub kwotowo od wartości składki zapłaconej zakładowi ubezpieczeń przez klienta (ubezpieczającego). Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank nie pobiera wynagrodzenia od klienta.

Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym Bank bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Bank ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

4.   Bank informuje, że w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową istnieje możliwość złożenia reklamacji, skargi do Banku. Reklamacje niezwiązane z ochroną ubezpieczeniową są rozpatrywane przez Zarząd Banku lub osoby upoważnione przez Zarząd Banku.

Można je składać:  

1)      osobiście w Centrali (siedzibie Banku) lub w dowolnym Oddziale;

2)      listownie na adres Centrali lub dowolnego Oddziału;

3)      w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na adres : sekretariat@bszator.net lub za pośrednictwem formularza kontaktowego podanego na stronie internetowej,

4)      faksem na numery centrali lub oddziału,

5)      ustnie – w przypadku braku możliwości złożenia reklamacji w formie pisemnej

Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej osobie zgłaszającej Reklamację określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia Reklamacji zawiadamia się podmiot, który ją zgłosił w terminie, o którym mowa powyżej, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Odpowiedź tę można dostarczyć pocztą elektroniczną na wniosek zgłaszającego Reklamację.

Klient może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.

Klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

Klient może odwołać się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację do wyższego szczebla decyzyjnego w Banku, Komisji Nadzoru Finansowego, sądu powszechnego lub skorzystać z sądu polubownego przy Związku Banków Polskich lub przy Komisji Nadzoru Finansowego.